Les presents condicions generals de venda regulen la venda d'entrades per la XLI edició de la TELECOGRESCA al Parc del Fòrum (d'ara en endavant referida com “TELECOGRESCA”). La venda de les presents entrades s'entén realitzada al nostre domicili social i la seva compra implica l'acceptació de totes i cadascuna de les presents condicions generals de venda.

1. Identificació Promotora

Vostè està contractant amb l'Associació Cultural TGK (d'ara en endavant l’“Organització”) amb domicili social a Barcelona (08034) Carrer Jordi Girona número 1-3, Edifici Omega, Despatx 106, proveïda de N.I.F G-65.748.394 i inscrita degudament en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb nombre d'inscripció 47.028 i correu electrònic de contacte info@telecogresca.com

Per a qualsevol dubte que vostè tingui respecte a la TELECOGRESCA pot contactar-nos a través del correu electrònic o el telèfon 93 413 76 62 amb horari de 10.00 h a 18.00 h de dilluns a divendres.

2. Adquisició d'entrades i accés al recinte

2.1. Les entrades únicament podran ser adquirides en els punts de venda oficials, que seran a través dels punts de venda indicats a la web www.telecogresca.com o a través de entrades.telecogresca.com. L'Organització no es fa responsable de les entrades adquirides a través de punts de venda no autoritzats.

2.2. Una vegada adquirida l'entrada només es reemborsarà l'entrada d'acord a l'estipulat en la clàusula 5.

2.3. L'Organització es reserva el dret de no admetre l'entrada al recinte al portador d'una entrada que tingui qualsevol anomalia en la mateixa. En aquest sentit i, a manera enunciativa i no limitativa, les entrades que tinguin indicis de falsificació o còpia i les que estiguin trencades o esmenades donaran dret a l'Organització per privar al seu portador l'accés al recinte.

2.4. L'Organització es reserva el dret a emprendre quantes accions legals siguin pertinents d'acord a la legislació vigent si detectés entrades fraudulentes o copiades.

2.5. Les entrades a la TELECOGRESCA són personals i intransferibles. Per a l'accés al recinte el portador de l'entrada l’haurà de mostrar al personal de l'Organització qui verificarà la seva autenticitat, i de ser requerit per l'Organització el portador de l'entrada haurà d'identificar-se amb el seu D.N.I., Carnet de conduir o Passaport. A l'entrada al recinte els assistents poden estar subjectes a un registre conforme al previst a la Llei.

2.6. L'entrada a la TELECOGRESCA dóna dret al seu portador a accedir al recinte una sola vegada. Si el portador de l'entrada abandona el recinte temporalment, perdrà el dret a tornar entrar al recinte.

3. Procés de compra de les entrades on-line

3.1. La compra de les entrades on-line es durà a terme a través de la pàgina entrades.telecogresca.com. Totes les dades que sol·liciten són necessàries i obligatòries per a poder efectuar la compra de l'entrada.

3.2. Per a procedir a la compra vostè haurà d'acceptar les condicions d'ús, les presents condicions generals de venda, la política de privadesa i clicar en el botó “efectuar pagament”.

3.3. Les formes de pagament acceptades són targetes de dèbit i crèdit Visa, Visa Electron, Mastercard i Maestro.

3.4. Finalitzada la compra l’adquiridor rebrà un correu electrònic a l'adreça facilitada durant el procés de compra. Si no rep el correu, comprovi que no estigui allotjat en la safata de “correu no desitjat”.

4. Tipus d’entrades

4.1. Entrada simple: L'entrada simple es podrà adquirir a través dels punts de venda oficials o a través de la web entrades.telecogresca.com. Aquesta entrada dóna dret al seu portador a accedir al recinte en les condicions descrites en el present document.

4.2. Entrada completa: L'entrada completa es podrà adquirir a través dels punts de venda oficials o a través de la web entrades.telecogresca.com. Amb aquesta entrada el seu portador tindrà dret a un got, dues consumicions de tipus copa, podent utilitzar cadascuna d’aquestes per a obtenir dues consumicions de tipus aigua, refresc o cervesa, i dóna dret al seu portador a accedir al recinte en les condicions descrites en el present document.

5. Cancel·lació i suspensió del esdeveniment

5.1. L'Organització es reserva el dret a modificar, alterar o suspendre la programació de la TELECOGRESCA. En el supòsit que un artista cancel·lés unilateralment la seva actuació l'Organització farà els seus millors esforços per a buscar un altre artista per a substituir al cancel·lat.

5.2. La cancel·lació de l'actuació d'un artista no dóna dret a l‘adquiridor al reemborsament de la seva entrada. L’adquiridor tindrà dret al reemborsament de la seva entrada només si més de la meitat del programa es cancel·lés. En cas de cancel·lació de més de la meitat del programa el comprador podrà sol·licitar el reemborsament en la forma especificada per l’Organització en un plaç no superior a 30 dies des de la comunicació pública de la cancel·lació de la TELECOGRESCA.

5.3. No es retornarà l'import de l'entrada en el cas que la TELECOGRESCA fos cancel·lada per males condicions climatològiques, desastres naturals, tancament de l'espai aeri espanyol o altres causes de força major.

6. Dret d'admissió

L'Organització, com a organitzadora de la TELECOGRESCA, estableix les següents condicions d'admissió conforme l'establert en l'article 10 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, i en l'article 50 del Decret 112/2010, de 31 Agost, que aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives de Catalunya:

6.1. L'exercici del dret d'admissió en cap cas comportarà la discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, discapacitat o orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

6.2. No es permetrà l'accés al recinte a aquelles persones que manifestin actituds violentes o que incitin públicament a l'odi, la violència o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

6.3. Es prohibeix l'entrada de menjar i beguda a la TELECOGRESCA.

6.4. No es permetrà l'accés al recinte a aquelles persones que es comportin de forma agressiva o provoquin altercats en l'exterior del recinte o a l'entrada ni a aquelles persones que portin armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals, ni a les que portin robes o símbols que incitin a la violència.

6.5. No es permetrà l'accés al recinte a les persones que mostrin símptomes d'embriaguesa o que estiguin consumint drogues o substàncies estupefaents o mostrin símptomes d'haver-les consumit. L'Organització expulsarà del recinte si detecta a qualsevol persona consumint drogues o substàncies estupefaents dins del mateix. L'Organització es reserva el dret d'admissió d'aquelles persones que racionalment es pugui sospitar que vagin a implicar una situació de risc o perill per al propi portador de l'entrada o altres assistents responsabilitzant-se personalment el portador en tots els casos per les seves pròpies accions i omissions que causin lesions a tercers o danys a béns. Així mateix l'Organització podrà expulsar a qualsevol assistent si aquest infringeix les indicacions del personal de l'Organització.

6.6. No es permet accedir al recinte a la TELECOGRESCA amb càmeres fotogràfiques o de vídeo professionals, ni gravadores.

7. Menors d'edat

7.1. - Els menors d'edat compresos entre els 16 i els 17 anys podran accedir al recinte de la TELECOGRESCA amb les mateixes condicions que els majors de 18 anys. No obstant això, els hi queda prohibit en tot cas el consum d'alcohol i tabac. L'Organització procedirà a l'expulsió del menor que infligeixi aquestes prohibicions. L'Organització es reserva el dret de sol·licitar el DNI, carnet de conduir o passaport que acreditin l'edat de l'assistent a l'entrada del recinte i posteriorment dins del mateix.

7.2. - Els menors de 16 anys podran accedir al recinte de la TELECOGRESCA, sempre que vagin acompanyats del seu progenitor o tutor legal. Els progenitors o tutors hauran de portar una fotocòpia del llibre de família, una altra del seu DNI i del DNI del menor. L'Organització podrà sol·licitar aquesta documentació en qualsevol moment, tant a l'entrada com dins del recinte. El tutor o progenitor serà responsable de totes les accions o omissions del menor, així com aquelles que poguessin causar dany a tercers o a béns públics o privats.

8. Prohibició de l'ús de les entrades amb fins publicitaris

L'Organització prohibeix expressament l’ús de les entrades amb fins de màrqueting, promoció o publicitat excepte autorització expressa i per escrit de l'Organització. L'ús de les entrades amb els fins prohibits anteriorment donarà dret a l'Organització a fer ús d'accions legals que li permeti la legislació vigent.

9. Drets de propietat intel·lectual i imatge

9.1. Els assistents consenten, reconeixen i autoritzen l'Organització a que puguin ser gravats o fotografiats i en conseqüència aparèixer a imatges o vídeos dins del recinte de la TELECOGRESCA per a la posterior utilització amb fins publicitaris o promocionals per part de l'Organització. Així mateix, autoritza que altres mitjans puguin captar les seves imatges dins del recinte de la TELECOGRESCA essent responsabilitat de cada mitjà l'ús que se li doni a les imatges i eximint a l'Organització de qualsevol ús indegut de les imatges per part d'aquests mitjans diferents de l'Organització.

9.2. Queden reservats tots els drets d'imatge i propietat intel·lectual derivats directament o indirectament de les actuacions artístiques que es duguin a terme dins de la programació de la TELECOGRESCA.

10. Fulls de reclamació

L'organització tindrà fulls de reclamació a disposició del públic de la TELECOGRESCA als llocs previstos per la normativa vigent en cas que els sol·licitessin.

11. Protecció de dades y cookies

11.1. Si vostè facilita dades d'un acompanyant o terceres persones per al registre i compra de les entrades on-line, s'obliga a informar i obtenir el consentiment d'aquestes per al tractament de les seves dades per l’Organització. Les dades tractades es faran d'acord a la nostra política de privadesa que apareix en el formulari de registre i que també pot ser consultat a la web .www.telecogresca.com/ca/site/privacitat

11.2. Així mateix s'indica que les dades recollides en la venda de les entrades seran tractades únicament per a gestionar la compra de les entrades i/o la relació entre l'Organització i vostè, quedant aquestes dades incorporades a fitxers responsabilitat de l’Organització. El titular de les dades podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se mitjançant correu electrònic a info@telecogresca.com o bé mitjançant correu ordinari a Barcelona (08034) Carrer Jordi Girona número 1-3, Edifici Omega, Despatx 106, adjuntant en qualsevol cas còpia del seu document nacional d'identitat, carnet de conduir o passaport.

12. Reserva legal

L'Organització estarà legitimada per prendre les mesures legals, tant civils com penals que estimi oportunes contra els causants de qualsevol intent d'estafa, intrusió i/o per danys causats a l'Organització, directament o indirectament.

13. Legislació aplicable i tribunals competents

Aquestes condicions es regularan per la legislació espanyola que resulti d'aplicació. Quan la legislació aplicable permet a les parts escollir el fur, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre que pogués correspondre'ls, acorden sotmetre el coneixement de les divergències que es poguessin derivar de la interpretació o aplicació d'aquestes condicions als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.